Rapoo- It solutions & Corporate template


את העלייה לבית שאן הקדים משא ומתן ארוך ומיגע עם המוסדות המיישבים והקרנות הלאומיות. אילו באנו לספר את כל הפרטים, לא היינו מספיקין.
הקרן הקיימת נמצאה במועקה קרקעית נוראה. הקופצים על התיישבות בית שאן היו רבים. להלכה ולמעשה היתה הקרן נוהגת לחלק את הקרקעות לפי תור וותק. אולם דווקא כאן בוטלה חוקת הוותק והתור שלפיהן זכות בכורה הגיעה ל"רודגס". מוסדות כספיים של גופים אחרים עזרו לקרן לגאול את אדמת בית שאן ובשכר זה דרשו ליישב על השטחים האלה, קיבוצים קרובים להם.
הועמדנו בפני ההכרח להתריע על מלחמה קשה בעד זכויותינו להתישבות הנובעות מתוך חובות היושר והמנהג המקובל.
חדשים רבים נמשך העניין. ישיבות, מו"מ, התערבות מוסדות ואישים מהארץ ומהגולה, מתיחות וצפיה – סימני הימים ההם. לא יכלנו להשלים עם העובדא. דעת הציבור היתה לימינינו.הוכח לעין כל כי קיפוח זכויותינו עלול לערער את יסודות האימון במדות היושר והאמת שהמוסדות הלאומיים חייבים לשמור עליהן.גם מהתנועה בגולה באו הגבות. מוסדות התנועה, נציגיה במוסדות, אזרו כח.
סוף סוף הועלתה ההצעה לקבוע להתיישבותנו את אדמת אז-זרעא המורחקת מכל ישוב עברי.ימי הגשמים ושיבוש הדרכים הפריעו בסיור הנקודה. רבים מידידינו יעצו לנו לא לאשר את ההצעה, אשר סכנות איומות כרוכות בה.
(ללא חתימה, מתוך "לתקופת השנה, טירת צבי כא' תמוז תרצ"ז – תרצ"ח")
..............................................................................................................................................................................................................................
קרן קימת לישראל בע"מ, הלשכה הראשית ירושלים.
י"ח סיון תרצ"ז 28.5.37 מס': יו.פב, 1737.8108 .
לכבוד המרכז החקלאי של הס' הפועל המזרחי בא"י.
תל אביב. ת.ד. 431
הנידון: עלית קבוץ רודגס לבית שאן
א.נ.
הרינו מאשרים את קבלת מכתבכם אלינו מ 23.5 (מס' 1676) בנידון הנ"ל והלוטים אליו – חליפת המכתבים ביניכם ובין הסוכנות בנידון הנ"ל, והננו להודיעכם, כי בהתאם להסכם שבין הקהק"ל ובין בעלי הקרקע "זרעע" הערבים, שמכרוה לנו, עלינו לקבל מידם את אדמת "זרעע" לא יאוחר מ 15.6.37 ובאם לא נקבלנה – תיפקע אחריותם להחזקת האדמה בשבילנו ונהיה צריכים לשלם להם את הכספים המשמשים אצלנו בתור פיקדון לאחריות הזאת.– אי לזאת, הרינו להודיעכם שקיבוץ רודגס מחויב לקבל את אדמת "זרעע" במשך הזמן עד 15.6.37 .
בכבוד רב
יוסף ויץ (חותמת).
העתקה למחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, כאן.
....................................................................................................................................................
מועצת חבר הקבוצות של "הפועל המזרחי" התכנסה לאחר קבלת המכתב דלעיל לישיבה דחופה.
השתתפו בישיבה גם חברי פלוגת העליה. כנושא לדיונים שימשה השאלה אם אפשר לבצע את העליה לאדמת אז-זרעא במשך הזמן הקצר שניתן ע"י הק.ק.ל. – היינו, במשך שבועיים.
הוחלט – לעלות על הקרקע על אף הכל ולמרות הכל.
מיד נגשו לעבודת הכנה קדחתנית.

פורסם ב"השבוע בטירה" שבת"נֹח"ל' בתשרי תשע"א28.10.11שנה כ"ו גיליון2

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות