Rapoo- It solutions & Corporate template


שאיפה להגיע לכל ילד,להיות מסוגלים להתאים לו תוכנית חינוכית ולאפשר לו להתפתח ע"פ רצונותיו וצרכיו.

קבוצת השווים של כל ילד תשמש כבסיס לפעילות ומרחב בטוח להתפתחותו של כל פרט במערכת החינוכית, תוך יצירת אינטרקציות משמעותיות בין אחד לשני תוך שמירה על ערכים בסיסיים (כבוד,סובלנות,קבלת השונה ועוד)
חיבור משמעותי לקהילה ולמקום "ברוח טירת צבי"
חינוך תורני

קינון החסידה בטירת צבי
מערכת החינוך בקיבוץ טירת צבי

מערכת החינוך הבלתי פורמלית בקיבוץ טירת צבי מרכזת תחתיה את כל הפעילות שאחרי שעות הלימודים.למעשה עוסקת המערכת במגוון נושאים רחב גם מעבר להגדרות של חינוך ב"פ,והיא למעשה הביטוי המודרני למערך החינוך בקיבוץ הישן של שנות ה-50-60-70-80 שהתבסס על בתי ילדים בלינה המשותפת.
במערכת 4 קבוצות גיל:תלתון צעיר "תמר" לכיתות א-ג,תלתון , בוגר לכיתות ד-ו,חטיבת הביניים , כיתות ז-ט , ותיכון.
התלתונים פועלים במסגרת בית ילדים המכיל בתוכו את כל הפונקציות הנדרשות לקיים עם הילדים פעילות איכותית חינוכית הוא מאפשר גם לקיים ארוחות בבית הילדים ובחודשי הקייץ להתקלח כחלק מפעילות רחצה.לא ניתן כיום לישון בבית הילדים ואין הוא בנוי לכך כבר .
החטיבה והתיכון מייצרים לעצמם את המסגרת בעזרת רכזים (מדריכים) המנחים את הפעילות לאורך השבוע ובחופשים.
חזון המערכת ומטרת העל שלנו מוגדרת במשפט:"הגעה לכל ילד" "חינוך הנער ע"פ דרכו".
ממטרה זו נגזרת דרך הפעולה של הצוותים השונים שבה מושם דגש רחב על מציאת מקום לכל ילד והתאמת התוכנית לרצונו.יכלת הצוות להכיר את הילד ברמה מעמיקה ולסייע במידת הצורך בבניית פעילות מתאימה,העצמה,או חיבור גורמים שונים שיכלו לעזור לו. (עו"ס,פסיכולוגית,גורמי טיפול מגונים)
הפעילות בתלתונים משלבת בין פעילות מובנית מכוונת מטרה אותה הגדיר הצוות שבה פועלים הילדים חווים חוויות ומפנימים את המסרים לבין פעילות זורמת המאפשרת לילד לבחור פינות במרחב בית הילדים ולעסוק בתחום הקרוב אליו עם מעט תיווך של מבוגר.
בחטיבה ובתיכון עיקר האנרגיות מופנות ליצירת קשר איכותי עם כל הנערים והנערות לצורך כך הרכז מקיים שיחות אישיות מתוכננות ובלתי מתוכננות וגם הפעילות עצמה בין פעילות מובנית המועברת ע"י המדריכים לבין פעילות יותר זורמת כמו זמן מועדון או סתם קפה של אחר הצהריים.איכות הקשר שנוצרת בין המדריכה לבין הנערים מאפשרת לתמוך ,לעזור ולהיות כל הזמן בעניינים, לעיתים יותר מההורים.עקרון משמעותי הנשמר בעבודה עם הנוער הוא הניהול העצמי,אנו עושים מאמץ לא להביא דברים מוכנים וסגורים אלה לשלב את הנוער כבר משלב התכנון וכמו כן לתת לו לקחת אחריות וגם להיכשל כניסיון משמעותי להמשך.
תחומים נוספים בהם עוסקת המערכת:

חינוך מיוחד-הפנייה לטיפולים שונים,יעוץ וחיבור

קשר עם בית הספר האזורי

משק חי כאתר חינוכי

חוגי העשרה

קשר עם הקהילה

קשר עם הורים


מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות