Rapoo- It solutions & Corporate template

הלולבים נמכרו כולם. ניתן להשיג אצל הסוכנים המורשים

מטע עצי הדריבטירת צבי הואהגדול בארץ.

לולבי טירת צבי מגודלים בידי יהודים יראי-שמים ושומרי מצוות, לא נקטפים ולא מטופלים בשבת, ומקויימים בהם כל המצוות התלויות בארץ.

לולבי דרי :

ייחודם של לולבי הדרי התגלה בטירת צבי:
באמצע שנות השמונים של המאה ה20 מגיע לטירת צבי הרב שבתאי קובין, אברך צעיר מצפת, לחפש את הלולב המושלם. לתפיסתו, לא יתכן שאין בעולמו של הקב"ה לולב שיענה על כל דרישות ההלכה.
מנהל המטע הראה לו את הלולבים מכל הזנים הקיימים.
הרב קובין שם לב ללולב מזן עיראקי בשם דרי. מראה לולב זה עונה על כל דרישות ההלכה להידור מצווה על פי מנהג אשכנז. קובין לוקח כמאה לולבים לבני ברק באותו היום - כולם נחטפים תוך שעה קלה.
הייתה זו הפעם הראשונה בה התוודע העולם היהודי ללולב ייחודי זה.

הקטיף מתבצע בזמן האידיאלי בו הלולב מוכן מבחינת גודלו והידורו

בדיקות ומעקבים אחר הלולבים וקצב גדילתם מתבצעים בשטח בתכיפות, להבטחת לולב מהודר ואיכותי

מדידת קצב התארכות הלולב
הלולבים נקטפים בשטח ומועברים לביתהאריזה שנבנה במיוחד ללולבים, בו קיימת שליטה מבוקרת על טמפרטורה ולחות.
בבית האריזה עוברים הלולבים מיון קפדני, וחלוקה לפי איכויות.
הלולבים נארזים בקרטונים יעודיים בכמות של 40 יחידות בקרטון, ומוכנסים למקרר לתקופת השמירה עד המכירה.
הזמנות מתקבלות מפסח.
המכירה סטונאית בלבד, בכמות של 40 לולבים בקרטון.
בנוסף ל'דרי' המהודר,אנו מספקיםלולבים מכל המינים הקיימים, בהם'חלאווי', ו'ברהי'.
כמו כן, אנו ברשותנו כמות גדולה של לולביםמעצים זכרים, המצטיינים בשדרתם הישרה כסרגל, ולולבים מובחריםמזן ה'זהידי', המתאפיינים בלולב גדול ועבה, שה'קורה' שלו מכסה את כולו.
לולביםאלו אהוביםבמיוחד ע"י יוצאי עדות המזרח, ומחירם עממי.

לולבים מזנים שונים

 

טירת צבי עמק בית שאן, 10815

משווק ראשי: עדיאל
050-5799996
או חיוג חינם
1700-500-130 

טל' משרד:04-6078811

פקס':04-6078757

טל' ביא"ר04-6078920

פקס' - 04-6586833

tmarim@tiratzvi.org.il

 

לקריאת כתבה על לולבי טירת צבי

חלק א - לחץ כאן

חלקב - לחץ כאן

חלק ג - לחץ כאן

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות